نام آزمون زمان برگزاری آزمون وضعیت آزمون
ویراکاپ استانی 1400 - محاسبات سریع 2 از 1400/11/14 07:25
تا 1400/11/14 10:30
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی 1400 - محاسبات سریع 1 از 1400/11/14 07:30
تا 1400/11/14 10:30
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی 1400 - محاسبات ذهنی - سطح 6 از 1400/11/14 07:30
تا 1400/11/14 10:30
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی 1400 - محاسبات ذهنی - سطح 5 از 1400/11/14 07:30
تا 1400/11/14 10:30
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی 1400 - محاسبات ذهنی - سطح 4 از 1400/11/14 07:30
تا 1400/11/14 10:30
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی 1400 - محاسبات ذهنی - سطح 3 از 1400/11/14 07:30
تا 1400/11/14 10:30
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی 1400_محاسبات ذهنی سطح 2 از 1400/11/14 07:30
تا 1400/11/14 10:25
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی 1400_محاسبات ذهنی سطح 1 از 1400/11/14 07:30
تا 1400/11/14 10:30
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی 1400 - هوش و استعداد تحليلي از 1400/11/14 11:25
تا 1400/11/14 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ويراکاپ استانی 1400 - علوم نهم از 1400/11/14 11:25
تا 1400/11/14 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی 1400 - علوم هشتم از 1400/11/14 11:25
تا 1400/11/14 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ويراکاپ استانی 1400-علوم هفتم از 1400/11/14 11:30
تا 1400/11/14 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ويراکاپ استانی 1400- عربی نهم از 1400/11/14 11:30
تا 1400/11/14 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ويراکاپ استانی 1400- عربی هشتم از 1400/11/14 11:30
تا 1400/11/14 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ويراکاپ استانی 1400- عربی هفتم از 1400/11/14 11:30
تا 1400/11/14 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ويراکاپ استانی 1400 -زبان انگلیسی نهم از 1400/11/14 11:30
تا 1400/11/14 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ويراکاپ استانی 1400 -زبان انگلیسی هشتم از 1400/11/14 11:30
تا 1400/11/14 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ويراکاپ استانی 1400 -زبان انگلیسی هفتم از 1400/11/14 11:30
تا 1400/11/14 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ويراکاپ استانی 1400-ریاضی پایه سوم از 1400/11/15 10:55
تا 1400/11/15 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ويراکاپ استانی 1400-ریاضی پایه چهارم از 1400/11/15 10:55
تا 1400/11/15 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ويراکاپ استانی 1400 - ریاضی پایه پنجم از 1400/11/15 11:00
تا 1400/11/15 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی 1400- ریاضیات پایه ششم از 1400/11/15 11:00
تا 1400/11/15 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی1400-ریاضی پایه هشتم از 1400/11/15 10:50
تا 1400/11/15 11:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی1400-ریاضی پایه نهم از 1400/11/15 10:55
تا 1400/11/15 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است
ویراکاپ استانی1400-ریاضی پایه هفتم از 1400/11/15 10:55
تا 1400/11/15 14:00
آزمون هنوز آغاز نشده است