بدینوسیله به اطلاع کارشناسان طراحی و مدیران فنی شرکتهای پیمانکار و سازنده عضو انجمن میرساند.

شرکت تراب ایده مهر ( از اعضای سازنده انجمن) اقدام به برگزاری دوره ذیل نموده است.

نام

نام خانوادگی

کد ملی

نام پدر

نام شرکت

سمت

شماره تماس

ایمیل

سوال1) / 8