این فرم یک نمونه فرم استخدام بوده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد .

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

محل تولد

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

شماره همراه

شماره ثابت

سابقه کاری

محل کار قبلی


مدت زمان حضور به ماه


علت تک کار قبلی


سمت در محل کار قبلی


شرکت ها و یا سازمان های دیگری که سابقه دارید

وضعیت تاهل

توانمندیهای خود را مرتبط با کارشناس فروش قید بفرمایید

تسلط به زبان انگلیسی

زبان های خارجی (به غیر از انگلیسی) که به آن تسلط دارید

میزان تسلط به تکنیک های نرم افزارهای شبکه های اجتماعی(اینستاگرام)

میزان تسلط به نرم افزارهای آفیس

با نرم افزار خاصی تسلط دارید ؟ لطفا نام ببرید

میزان تسلط یا آشنایی با حسابداری

ساعت کار مورد نظر

دارای سابقه بیمه هستید؟ و چند مدت

نوع حقوق پیشنهادی

آخرین حقوق دریافتی از محل کار قبلی؟

در حد یک پاراگراف در مورد خودتان بنویسید

لطفا ایمیل خود را ارسال کنید

احساس خود را نسبت به کار فروش نشان دهید.

سوال1) / 24