پرسشنامه یا فرم مورد نظر توسط طراح غیر فعال شده است