ارزیابی آمادگی سازمان برای ........................ بر اساس مدل ADKAR

توجه داشته باشید که این یک پرسشنامه نمونه می باشد و شما می توانید جای خالی را با نام پروژه تغییر در سازمان تان تکمیل کنید .

من دلایل کسب و کاری برای تغییر در ........................... را درک می کنم .

من مشکلاتی که قرار است با تغییر در ............. حل شود را درک می کنم.

من نتایج و تاثیرات تغییر در ........... را درک میکنم.

من اهداف مربوط به تغییر در ........... را درک می کنم .

از اینکه بخشی از تغییر در .............. هستم خوشحالم.

در پروژه تغییر در ........... فرصت های بزرگی برای من وجود دارد .

من از پیاده سازی و استقرار تغییر در ................ حمایت میکنم.

من از پیاده سازی تغییر در .............. نفع و بهره می برم.

من مهارت های فردی برای موفقیت در تغییر ........... را دارم.

من نحوه ارتباط کار خود با تغییر در ............... را درک می کنم.

جزئیات تغییر در ....................... برای من شفاف و واضح است .

من دانش ضروری برای موفقیت تغییر در ............. را دارم .

من می توانم با موفقیت با تغییر در ............ همراه شوم .

من می توانم نقش مثبتی در تغییر در ................ ایفا کنم .

من عملکرد بهتری بعد از تغییر در .............. خواهم داشت.

من توانایی عملکرد بهتری بعد از تغییر در ................ خواهم داشت.

هم تیمی های من از تغییر در ................ حمایت می کنند .

مدیر و مسئول بالا دست من از تغییر در ........... حمایت می کند .

نگرانی ها و ابهامات من در خصوص تغییر در ................. پاسخ داده شده است.

من شخصا معتقدم به دلیل تغییر در ............ زمینه رشد من فراهم بوده و حتما رشد خواهم کرد .

سوال1) / 20