این پرسشنامه یک نمونه از پرسشنامه تحقیقاتی دانشگاهی بوده که برای مشاهده خدمت شما قرار داده شده است.

نحوه نمایش سوالات ترکیبی به صورت عمودی .

اطلاعات دموگرافی

تحصیلات


جنسیت


سن


شغل


نحوه نمایش سوالات ترکیبی به صورت جدولی .

اطلاعات دموگرافی 2
تحصیلات جنسیت سن شغل

سابقه خدمت

وضعیت استخدامی

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی( وضعیت موجود)

این سازمان قوانین و مقررات روشنی دارد، که انتظار دارد هر فرد بطور دقیق از آن پیروی کند.

قبل از آنکه خط مشی ها در این سازمان به اجراء در آید، توسط افرادی که از این خط مشی ها تأثیر می پذیرند، مرور می شود.

در این سازمان توجه عمده بر این است که هر شخص اجازه داشته باشد توانایی ها و استعدادهای خود را بروز دهد.

در این سازمان هر شخص می داند که چه کسی سرپرست مستقیم اوست و خطوط سلسله مراتب گزارشدهی به روشنی تعریف گردیده است.

مشاغل در این سازمان به روشنی تعریف شده است، و هر شخص دقیقاً می داند که از او در هر پُست خاص چه انتظاری می رود.

گروه های کاری در سازمان نوعاً موقتی بوده و اغلب در سازمان تغییر می کنند.

تمامی تصمیمات در این سازمان بایستی بوسیله مدیریت سطوح بالاتر مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد.

این سازمان بر تطبیق مستمر و دائمی با تغییرات محیطی بطور اثر بخش تاکید دارد.

مشاغل در این سازمان معمولاً به وظایف فرعی تر و به شکل بسیار تخصصی شکسته شده است.

فعالیت های استاندارد در این سازمان همیشه بوسیله رویه ها که بصورت برجسته مشخص گردیده اند، تحت پوشش قرار می گیرد و اینکه شخص چه رشته فعالیت هایی را دنبال کند و چه انتظاری از او خواهد رفت، بدقت تعریف شده است.

پرسشنامه طراحی سازمان (وضعیت متناسب)

سوالات این بخش به وضع ایده آل ساختار سازمانی از نظر شما می پردازد

اهداف به وسیله افرادی که در پست های سطوح بالاتر قرار دارند، بخوبی تعریف شده باشند.

روش ها و رویه های رسیدن به اهداف مشخص شده باشد.

تصمیمات مهم را مدیریت عالی سازمان بگیرد.

وفاداری و تعهدم به اندازة توانایی انجام کار، دارای اهمیت باشد.

سلسله مراتب سازمانی روشن و میزان مسئولیت و پاسخگویی هر فرد تعیین شده باشد.

مدیریت عالی سازمان پایدار و پابرجا باشد.

مسیر ترقی ام در سازمان مشخص باشد.

بتوانم در کارم تخصص پیدا کنم.

سابقة خدمتم تقریباً به اندازة عملکردم دارای اهمیت باشد

مدیریت توانایی فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز شغلم را داشته باشد.

سلسله مراتب فرماندهی بخوبی ایجاد شده باشد.

مقررات و رویه ها برای همة افراد یکسان باشد

افراد، قدرت پست و مقام رهبر را بپذیرند.

افراد به رئیس خود وفادار باشند.

افراد کارشان را مطابق دستورات انجام دهند.

قبل از آنکه کارها به اطلاع رئیس برسد، افراد خودشان آنها را با او در میان گذارند.

سوال1) / 30