واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی با مشارکت و مساعدت مدیریت پرستاری دانشگاه در نظر دارد به مناسبت هفته پژوهش و روز پرستار  پنجمین  مسابقه اخلاق در پژوهش با هدف پیشگیری با آموزش در فرایند های تحقیقاتی پژوهشی و رعایت اصول اخلاقی در تحقیقات و پژوهش درسطح بیمارستانها برگزار نماید از کلیه همکاران و کارکنان دعوت می شود درصورت تمایل در مسابقه فوق شرکت نمایند.خواهشمنداست جهت اطلاعات بیشتر به سایت مدیریت پرستاری دانشگاه و واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی مراجعه نمایید.

نام و نام خانوادگی :

نام مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان :

سابقه کار :

بخش فعالیت :

سن:

تلفن همراه :

ایمیل ( درصورت تمایل ) :

تحصیلات :

سمت ( پزشک-اداری -پرستار- بهیار- کمک بهیار- کمک پرستار- دانشجو و ...) :

1-گروه علمی متخصصین داخلی بیمارستان تصمیم دارد مطالعه ای درمورد بیماران مبتلا به کرونا را با گردآوری داده ها از طریق پرونده های پزشکی و آزمایشگاهی انجام دهد به نظر شما کدام مورد صحیح است؟

2-کمیته اخلاق در پژوهش به پروپوزال هایی کد اخلاق ارائه میدهد که :

3-نویسنده اول First Author در مقالات علمی پژوهشی فردی هست :

4-شرط لازم برای کسب رضایت آگاهانه در فرایند تحقیق ( با تاکید بر مطالعات مداخله ای ) :

5-فردی یک مقاله را برای دو کنگره با اندکی تغییر در اسامی نویسندگان ارسال میکند، آیا کار او اخلاقی است؟

6-تیم نویسندگان (یا یکی از نویسندگان) مقاله فردی محسوب می‌شود که:

7-کدامیک از موارد زیر مصداق تحریف داده ها است؟

8-پژوهشگری قصد دارد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از آثار دیگری استفاده کند. در چه صورت باید به آن شخص استناد دهد؟

9-به نظر شما کسی که مسئولیت تیم پژوهشی را دارد و از طرف سایر نویسندگان مسئولیت پاسخ به ابهامات و مکاتبات مقاله را بر عهده دارد، کیست؟

10-در صورتی که پژوهشگری به جای آنکه خود پژوهش را انجام دهد، افرادی را بدین منظور بکار گیرد و سپس بعد از تحویل کار با اندکی دخل و تصرف آنرا به نام خودش و بدون افیلیشن ( وابستگی سازمانی ) بزند ، چه رفتار سوء پژوهشی را مرتکب شده است؟

11- در تدوین گزارش پژوهش باید؟

12-دکتر داروساز بیمارستان در نظر دارد آنتی‌بیوتیکی به ترکیب داروﻫﺎي بیماران مبتلا به کرونا اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ و اﺛﺮ آن را ﺑﺮ میزان عفونت‌های بیمارستانی بسنجد در بخش عفونی با کمک پرستار بخش توضیحاتی را به بیمار و همراهان ارایه داده و از طریق انگشت زدن رضایت از بیمار گرفته می‌شود چه مشکل اخلاقی در این پژوهش مطرح است ؟

13- پزشک داروساز در اﻧﺘﻬﺎ ي ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ا ي ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ اﻣﻀﺎء ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ذﻛـﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ " ﺑﺎآﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﭘﺰﺷﻜﺎن رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺧود را در شرﻛﺖ در این ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻋـﻼم ﻣﻴ‌‌ﻜـﻨﻢ و اعلام ﻣﻲدارم درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻫﻴﭻ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ از ﺗﻴﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ و پزشک ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ" ، آیا اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎران در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻲ دارد؟

14-متخصص چشم پزشکی ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ دارد ﻟﺬا ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺬارد ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺪام ﻧﺎم دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ را در ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻲ از ﻛﺴﻲ ضایع ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. آﻳﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟

15- ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ روش اﺟﺮاي آن دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺨﺶ روش اﺟﺮاي آن ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻛﭙﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ؟

16- به نظر شما همه افراد درگیر یک فعالیت تحقیقاتی "می بایست " در لیست نویسندگان مقاله باشند ؟؟

17- مقاله ای با موضوع تاثیر استفاده از پلاسمای بیماران کرونایی بهبود یافته در درمان مبتلایان به COVID-19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی تدوین شده است، معاونت پژوهشی بیمارستان مقاله را پس از بازبینی به نویسنده اول بدلیل رفرنس‌دهی ناقص و عدم رعایت حقوق نویسندگی برمی‌گرداند به نظر شما علت آن :

18- در یک کار تیمی تحقیقاتی مسئول تدوین و ویرایش مقاله ( آقای انصاری) و نگارش و ویرایش علمی پروپوزال و مقاله منتج از تحقیق را انجام داده است و خانم حسینی عمدتاً مسئول مکاتبات در خصوص مقاله است. نویسنده اول و نویسنده مسئول در این مقاله :

19- کدامیک از عناوین زیر ویژگی بهترین عنوان یک طرح علمی پژوهشی را دارد ؟

20-کدام نرم افزار برای استناددهی و تحلیل داده های آماری به ترتیب از راست به چپ کاربرد دارد؟

21- مسئولیت رعایت حقوق نویسندگان در محصولات پژوهشی اعم از کتاب، چکیده مقالات و مقالات به عهده ____می‌باشد.

22- داده‌سازی در تحقیق یعنی؟

23-دانشجویی کارشناسی ارشد طرح تحقیقاتی خود را در ارتباط با خون و انکولوژی تدوین نموده است پیشنهاد شما برای مشاور علمی از اعضاء هیات علمی بیمارستان :

24- یکی از مصادیق تخلف پژوهشی:

25- پیشنهاد شما برای کسی که تازه می‌خواهد مقاله بنویسد؟

یک جمله درخصوص مدافعان سلامت در زمان پاندمی کرونا بنویسید

سوال1) / 35