در حال حاضر آزمون «آزمون استخدام شهری 27 آبانماه 1401 نیکاتک» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1401/08/27 ساعت 11:00 تا تاریخ 1401/08/27 و ساعت 15:00 میباشد
ساعت اکنون
00:00:00