در حال حاضر آزمون «آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1399/11/27 ساعت 19:00 تا تاریخ 1399/11/28 و ساعت 10:00 میباشد

زمان اکنون

1403/03/24 - 11:44 AM