در حال حاضر آزمون «آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1399/11/27 ساعت 19:00 تا تاریخ 1399/11/28 و ساعت 10:00 میباشد
ساعت اکنون
00:00:00