در حال حاضر آزمون «آزمون زبان انگلیسی و هوش طرح ملی رایان» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1402/06/17 ساعت 10:00 تا تاریخ 1402/06/17 و ساعت 20:00 میباشد

زمان اکنون

1402/12/03 - 5:36 PM