در حال حاضر آزمون «تمرینات تخصصی برای پست های تخصصی» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1401/11/23 ساعت 21:00 تا تاریخ 1401/11/24 و ساعت 23:00 میباشد

زمان اکنون

1402/03/16 - 6:14 AM