در حال حاضر آزمون «آزمون استخدام روستایی 23 دی ماه 1401 نیکاتک زمان پاسخگوئی 50 دقیقه» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1401/10/23 ساعت 11:00 تا تاریخ 1401/10/23 و ساعت 19:00 میباشد
ساعت اکنون
00:00:00