در حال حاضر آزمون «طبیعت و کشاورزی از دیدگاه اسلام» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1400/04/15 ساعت 09:00 تا تاریخ 1400/04/16 و ساعت 12:00 میباشد
ساعت اکنون
00:00:00