در حال حاضر آزمون «ირანისტიკის მე-2 ოლიმპიადა» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1400/01/01 ساعت 12:30 تا تاریخ 1400/01/01 و ساعت 13:00 میباشد
ساعت اکنون
00:00:00