در حال حاضر آزمون «آزمون 50 حکمت اول نهج البلاغه» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1399/06/25 ساعت 18:00 تا تاریخ 1399/06/25 و ساعت 19:00 میباشد
00:00:00